Умови транспортного експедирування

УМОВИ ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ

 • Експедитор зобов’язується за дорученням Клієнта та за його рахунок надати або організувати надання транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних з організацією та забезпеченням перевезень експортно-імпортних та транзитних вантажів Клієнта, а також додаткових послуг, необхідних для доставки вантажу.
 • Відносини Сторін, що виникли на підставі цього Договору, регулюються цим Договором, Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), Міжнародною конвенцією про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р. в ред. протоколів від 23.02.1968 р. та 21.12.1979 р. (Гаазько-Вісбійські правила), Конвенцією ООН про морське перевезення вантажів 1978 р. (Гамбурзькі правила), іншими нормативно-правовими актами, а також Генеральними умовами транспортно-експедиторської діяльності АМЕУ, що затверджені Рішенням Правління АМЕУ від 04 лютого 2020 р. протокол № 7, Офіційними правилами тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс). Умови зазначених у цьому пункті міжнародно-правових договорів, не обов’язкових для України, диспозитивні норми нормативно-правових актів та звичаї ділового обороту застосовуються лише в частині, що не суперечить або не передбачена умовами даного Договору.
 • Сторони можуть погодити окремі умови заявки у спрощений спосіб згідно з п. 1 ст. 181 Господарського кодексу України, зокрема, конклюдентними діями Сторін, наданням Клієнтом Експедитору документів та/або шляхом обміну сканованими копіями підписаних заявок за допомогою електронної пошти, однак Клієнт самостійно і за свій рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів зобов’язаний надати Експедитору оригінал даної Заявки.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЕКСПЕДИТОРА
  • У відповідності до цього Договору Експедитор має право:
   • Отримувати від Клієнта, в передбачені угодою сторін терміни, інформацію, необхідну для виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
   • Для виконання обов’язків за цим Договором Експедитор має право залучати на свій розсуд будь-яких третіх осіб та вступати з ними в договірні відносини від власного імені або від імені Клієнта з попередніми або наступним повідомленням останнього. У будь-якому випадку вибір Експедитором тих чи інших третіх осіб здійснюється з метою максимального забезпечення належного виконання обов’язків за цим Договором.
   • Отримувати від Клієнта заявку, довіреність на представлення інтересів Клієнта, документи та іншу інформацію, необхідну для виконання своїх обов’язків за Договором. У разі неподання або подання неповних або помилкових Клієнтом зазначених вище документів та іншої необхідної інформації, Експедитор має право відкласти і не приступати до виконання своїх обов’язків за Договором до надання документів та інформації в повному обсязі. При цьому всі витрати, пов’язані зі зберіганням вантажу, простоєм контейнера і / або транспортного засобу і тому подібні відносяться за рахунок Клієнта.
   • Відступати від вказівок Клієнта, якщо їх дотримання загрожує нанесенню шкоди вантажу, безпеці людей, довкілля або може призвести до збитків Експедитору чи Клієнту. У разі, якщо немає можливості попередньо повідомити про це Клієнта або якщо відповідь на такий запит не отримано Експедитором у належний за наявними обставинами строк, Експедитор має право діяти на свій розсуд, повідомивши Клієнта про свої дії, як тільки таке повідомлення стане можливим. При цьому Клієнт позбавляється права пред’являти будь-які претензії щодо дій та / або наслідків дій, вжитих Експедитором за відсутності відповіді Клієнта на запит Експедитора.
   • На відшкодування додаткових витрат, які виникли у нього при виконанні даного Договору, якщо такі витрати здійснювалися в інтересах Клієнта.
   • На підставі ст. 10 Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» та ст. 594 Цивільного кодексу України притримувати (не видавати) вантаж і/або пов’язані з ним документи за наявності у Клієнта простроченої заборгованості перед Експедитором, як за цим, так і будь-яким іншим договором між Сторонами, як при простроченні оплати послуг щодо притриманого вантажу, так і при простроченні оплати будь-яких інших послуг щодо притриманого чи іншого вантажу. Притримання вантажу здійснюється після письмового повідомлення про це Клієнта незалежно від оплати наступних перевезень вантажів до повного погашення заборгованості перед Експедитором та відшкодування всіх витрат, здійснених Експедитором в інтересах Клієнта, у тому числі відшкодування витрат зі зберігання вантажу на час його притримання.
   • У разі ненадання Клієнтом оригіналу Заявки Експедитору, останній має право не приступати до виконання своїх обов’язків за цим Договором.
  • Відповідно до цього Договору Експедитор зобов’язується:
   • Забезпечувати якісне транспортне обслуговування, а також організацію перевезення вантажів Клієнта різними видами транспорту територією України та за її межами відповідно до заявки Клієнта.
   • Здійснювати бронювання місць на транспортних засобах під вантажі Клієнта, відповідно до умов Заявки.
   • Експедитор оплачує транспортні та інші послуги третіх сторін, залучених для виконання Договору в інтересах Клієнта, самостійно з подальшим відшкодуванням документально підтверджених витрат за рахунок Клієнта.
   • Експедитор попереджає Клієнта про можливі додаткові витрати та застосовує всі можливі зусилля, щоб уникнути їх.
   • За письмовим запитом Клієнта Експедитор пропонує найкращий вибір з точки зору якості, надійності та економічної доцільності маршруту та способу транспортування товарів.
   • Будь-які терміни (строки) доставки вантажів, погоджені Сторонами письмово, є орієнтовним транзитним часом доставки. Експедитор вживає усіх залежних від нього розумних заходів для доставки вантажу у відповідності з даними термінами (строками).
   • За дорученням Клієнта надавати послуги з охорони вантажів під час їх перевезення, перевалки та зберігання, організовувати експертизу вантажів, завантаження/розвантаження вантажів у контейнер, здійснювати страхування вантажів та оформлення товарно-транспортної документації та її розсилання за належністю.
   • Забезпечити перевірку документів, необхідних для безперешкодного перевезення та митного оформлення вантажу. Експедитор зобов’язаний негайно повідомляти Клієнта про виявлені недоліки отриманих від нього заявок, документів та інформації, а в випадку їх неповноти – вимагати від Клієнта необхідні додаткові документи та інформацію. Клієнт в такому випадку забезпечує за свій рахунок заміну / досилання відсутніх документів.
   • За письмовим запитом Клієнта надавати інформацію про виконання цього Договору.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТА
  • У відповідності до цього Договору Клієнт має право:
   • На будь-якій стадії виконання Договору вимагати і одержувати від Експедитора надання інформації про хід перевезення вантажу.

3.1.2. Визначати маршрут прямування вантажу та вид транспорту.

3.1.3. Завчасно, не пізніше ніж за 3 (три) календарних дні до моменту відвантаження вантажу, змінювати маршрут доставки вантажу, кінцевого вантажоодержувача і вид транспорту, своєчасно повідомивши і письмово погодивши відповідні зміни з Експедитором з відшкодуванням останньому фактично понесених витрат на зміну маршруту, якщо такі мають місце. Умови договорів купівлі-продажу (поставки) не створюють, не припиняють та не змінюють зобов’язання за цим Договором.

3.1.4. Клієнт гарантує, що є власником або уповноваженим агентом власника вантажу і уповноважений приймати, і приймає справжні умови як власник або як агент від імені і за дорученням власника вантажу.

 • У відповідності до цього Договору Клієнт зобов’язується:
  • Своєчасно надати Експедитору повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його особливості та властивості, умови його обробки, перевалки, зберігання і перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання Експедитором своїх обов’язків за Договором, інструкції по обробці, перевалці та перевезенню вантажів. У разі перевезення небезпечних вантажів вказувати їх класифікації за Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів або вантажів, транспортування яких має особливості. Клієнт зобов’язаний своєчасно надати письмові чіткі доручення та інструкції і гарантувати, що зазначені особливості вантажів, так само як і будь-які інші дані, надані Клієнтом або від його імені, відповідають дійсності.
  • Передати Експедитору всі необхідні супровідні оригінальні документи за 3 (три) робочих дні до заявленої дати готовності вантажу до відвантаження / приймання по вантажу, оригінали довіреності, необхідні для представлення інтересів Клієнта при виконанні цього Договору, зокрема, відправлення / приймання вантажів, здійснення митного, санітарного та інших видів державного контролю і нагляду, забезпечення безпечних умов перевезення вантажу і оформлення товарно-транспортних, перевізних, розрахункових та інших документів.
  • Документи, які не мають усіх необхідних даних, реквізитів і додатків (ввізні, вивізні і транзитні дозволи, ветеринарні, санітарні та карантинні сертифікати, вантажні декларації та сертифікати, розмірні креслення на негабаритні, великовагові і довгомірні вантажі тощо), вважаються ненаданими, при цьому Експедитор зобов’язаний негайно повідомити про це Клієнта і має право відкласти виконання своїх обов’язків за Договором до надання документів та інформації в повному обсязі.
  • Надавати вантаж до перевезення у справній упаковці, що забезпечує збереження вантажу під час перевезення, і гарантувати, що вантаж правильно упакований і маркований, що відповідає стандартам для транспортування авто / авіа / морським транспортом. Клієнт згоден відшкодувати Експедитору будь-яку завдану шкоду, втрати, пошкодження, відповідальність або витрати, понесені Експедитором, якщо така шкода, втрати, пошкодження, відповідальність або витрати були викликані способом, яким вантаж був упакований, маркований, укладений або завантажений або властивістю товару.
  • Забезпечити розміщення вантажу в транспортному засобі/контейнері та його кріплення таким чином, щоб запобігти зміщенню, пошкодженню вантажу та/або його пакування, пошкодженню транспортного засобу, будь-якого майна третіх осіб, завданню шкоди життю і здоров’ю людей, довкіллю протягом всього періоду перевезення, обробки, перевантаження, зберігання вантажу.
  • Якщо Експедитор погоджується прийняти небезпечні вантажі і якщо вони будуть представляти ризик для інших вантажів, власності, життя або здоров’я, вони можуть бути без попередження знешкоджені, знищені, вивантажені тощо з віднесенням відповідних витрат на рахунок Клієнта.
  • Не надавати для перевезення будь-які вантажі, що вимагають температурного контролю без попереднього письмового погодження та повідомлення Експедитора про їхню природу і конкретний температурний режим, який повинен підтримуватися.
  • Протягом 48 годин, що обчислюються з моменту доставки порожнього/навантаженого транспортного засобу до місця завантаження/розвантаження вантажу, вказане Клієнтом в Заявці, здійснити митне оформлення/очищення і навантаження/вивантаження вантажу в/з транспортного засобу. Датою доставки порожнього/навантаженого транспортного засобу до місця завантаження/розвантаження вантажу вважається поточний календарний день за умови прибуття транспортного засобу до 12.00 годин поточного дня. За умови прибуття транспортного засобу після 12.00 години поточного дня датою доставки порожнього/навантаженого транспортного засобу до місця завантаження/розвантаження вантажу вважається 9.00 година наступного календарного дня.
  • У відповідності з керівними принципами, що стосуються перевірки маси брутто завантажених контейнерів (MSC.1 / Circ.1475), затвердженими Комітетом з морської безпеки на додаток до поправок до правил VI / 2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) (Safety of Life at Sea (SOLAS), при експортному / експортно-транзитному перевезенні з морських портів своєчасно (не пізніше, ніж за 72 (сімдесят дві) години до очікуваної дати підходу судна, на яке планується навантаження), надавати Експедитору VGM.

 

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  • Розрахунки здійснюються на підставі виставлених Експедитором рахунків шляхом банківського переказу безпосередньо з рахунку Клієнта на рахунок Експедитора. Сторони домовились, що зменшення суми заборгованості Клієнта згідно з рахунками Експедитора на суму будь-якої претензії або шляхом заліку зустрічних однорідних вимог не допускається, якщо інше не погоджено Сторонами письмово.
  • Банківські витрати і комісії з переказу грошових коштів несе Клієнт, включаючи витрати по банкам кореспондентам, витрати за штрафними санкціями несе винна Сторона.
  • Оплата послуг Експедитора при імпортних перевезеннях проводиться за 3 дні до орієнтованого часу прибуття контейнера в порт призначення (на підставі даних, наданих морським перевізником) до вивезення контейнера з порту і не пізніше видачі вантажу в розпорядження одержувача на умовах 100% оплати комплексу робіт і додаткових витрат.
  • Оплата послуг Експедитора при експортних перевезеннях проводиться протягом 3 (трьох) днів з моменту видання коносаментів. Експедитор передає оригінали коносаментів в розпорядження Клієнта або забезпечує їх реліз після проведення оплати послуг Експедитора.
  • В інших випадках, зокрема якщо Експедитор виставив рахунок після часу, визначеного відповідно до п.п. 4.3., 4.4., оплата рахунку Експедитора проводиться протягом 3 (трьох) днів з моменту виставлення.
  • Якщо Сторони окремо не погодили ціну послуг (ставку), вона визначається відповідно до рахунку Експедитора.
  • Клієнт погоджується, що Експедитор має право направити Клієнту рахунок з використанням засобів факсимільного або електронного зв’язку. Протягом 14 днів наступного місяця Експедитор направляє Клієнту оригінали рахунку, акти приймання-передачі робіт, податкову накладну, а також товаросупровідні документи (CMR, коносаменти, портові сюрвейерські акти та інші документи за запитом Клієнта) рекомендованим листом або кур’єрською поштою, якщо це погоджено Сторонами по кожному конкретному перевезенні.
  • У разі виникнення у Експедитора документально підтверджених додаткових витрат в інтересах Клієнта, зокрема оплати штрафів і проведення інших платежів, пов’язаних з виконанням цього Договору, Експедитор може виставити Клієнту додатковий рахунок, який підлягає сплаті Клієнтом протягом 3 (трьох) днів з дати його виставлення, або включити додаткові витрати в рахунок, що виставляється відповідно до Договору.
  • Розмір додаткових витрат з внутрішньопортового зберігання вантажу, використання інфраструктури порту, використання контейнерного обладнання судноплавної лінії встановлюється відповідно до тарифів, офіційно встановленими відповідними портами України і контейнерними операторами, які офіційно здійснюють свою діяльність на території зазначених портів.
  • У разі відмови Клієнта від перевезення, за якою Клієнт авансував кошти Експедитору, останній здійснює повернення коштів (за вирахуванням вже фактично понесених Експедитором витрат на організацію перевезення з наданням підтверджуючих документів) Клієнту протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання відмови від перевезення.
  • Датою оплати послуг Експедитора є дата зарахування коштів на рахунок Експедитора.
  • У разі прострочення Клієнтом здійснення платежу по виставленому рахунку Експедитора Клієнт сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, що підлягає до сплати за кожний день прострочення і 5% річних. У разі прострочення оплати рахунку Експедитора більш ніж на 14 календарних днів, Клієнт зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 10 % від суми відповідного рахунку протягом одного календарного дня з дати отримання відповідного повідомлення від Експедитора (лист, претензія тощо) засобами електронного зв’язку.
  • Експедитор має право виставити Клієнту для оплати додатковий рахунок на суму компенсації, пов’язаної з девальвацією гривні по відношенню до долара США за період з дати виставлення початкового рахунку до його оплати. Додатковий рахунок Експедитора підлягає сплаті Клієнтом протягом одного календарного дня з дати його виставлення. Розрахунок суми компенсації (E) здійснюється за формулою A-B=C=D=E , де:

А – борг у еквіваленті долару США за курсом НБУ на момент підрахунку суми компенсації;

B – борг у еквіваленті долару США за курсом НБУ на момент виставлення рахунку;

C – різниця в доларах США;

D – гривневий еквівалент різниці за курсом НБУ на момент підрахунку суми компенсації;

E – сума компенсації.

 • Клієнт зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання акту надання послуг підписати та повернути Експедитору один примірник даного акту, а у випадку наявності заперечень – у цей же строк підписати акт надання послуг з відміткою «Із запереченнями», та повернути його листом з оголошеною цінністю з описом вкладення разом з письмовими обґрунтованими запереченнями або претензією, які розглядаються Експедитором в порядку, передбаченому розділом 6 цього Договору. Якщо протягом встановленого цим пунктом терміну Клієнт не надіслав Експедитору підписаного Акту надання послуг, послуги вважаються виконані належним чином та прийняті Клієнтом в повному обсязі.
 • Сторони погоджуються, що рахунки і Акти, оформлені в рамках цього Договору, можуть надаватися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи, електронний документообіг і електронний цифровий підпис.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • Загальні положення:
   • Сторони несуть взаємну відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором у відповідності з місцевим та міжнародним законодавством, що належать до сфери їх діяльності.
   • Сторони не несуть відповідальність за повне чи часткове невиконання зобов’язань за Договором, якщо воно сталось внаслідок форс-мажорних обставин або дії/прийняття нормативних актів органами влади, а також інших обставин, які безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору та які Сторони не могли передбачити на момент укладення цього Договору. Достатнім доказом дії форс-мажорної обставини є документ, виданий компетентним органом відповідної держави. Якщо такий документ виданий контрагенту Сторони, він визнається Сторонами підтвердженням обставин форс-мажору стосовно конкретної Заявки. У разі непред’явлення документу, положення про форс-мажор застосовуються на розсуд кредитора. Дія цього пункту не поширюється на відшкодування витрат з простою транспорту у разі підтвердження Клієнтом прийняття вантажу до перевезення.
   • Сторони несуть взаємну відповідальність за дії або бездіяльності третіх осіб, яких вони залучили до виконання цього Договору, як за свої власні. Термін «треті особи» включає прямих і непрямих контрагентів Сторін, вантажовідправників, вантажоодержувачів тощо.
  • Відповідальність Клієнта:
   • Клієнт несе відповідальність за збитки та витрати, понесені Експедитором у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Клієнтом обов’язків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
   • Клієнт зобов’язується виконувати всі вимоги як митних, так і будь-яких інших органів влади, сплачувати всі мита, податки, штрафи, збори, що стягуються органами влади, та відшкодувати Експедитору витрати або збитки які Експедитор поніс та/або має понести, зокрема викликані з причини будь-якого незаконного, невірного або недостатнього декларування, маркування, нумерації або адресації вантажу Клієнтом.
   • Клієнт несе відповідальність перед Експедитором за користування контейнерним і іншим обладнанням понад установлений строк (demurrage і / або detention), навіть в разі зберігання вантажу в порту, відповідно до умов, встановлених судноплавної лінією, власністю якої таке обладнання є. У разі огляду вантажу в контейнері і/або транспортному засобі або затримки вантажу в контейнері і/або транспортному засобі в портах відвантаження, перевалки, прибуття, на прикордонних переходах на вимогу митних, інших офіційних контролюючих, наглядових органів та правоохоронних органів, Клієнт відшкодовує Експедитору витрати, пов’язані з таким оглядом/затримкою згідно рахунків організації, що здійснила вантажні операції, порту, терміналів, перевізників, тарифів лінії, інших організацій.
   • Клієнт несе відповідальність за пошкодження і втрату контейнерного обладнання та / або транспортного засобу, що сталися з його вини, його службовців, контрагентів або субпідрядників, в період його перебування у веденні Клієнта, та відшкодовує Експедитору витрати по їх відновленню або задоволення претензій власника устаткування. Контейнер вважається втраченим, якщо він не повернутий в порт протягом 30 календарних днів з дня його передачі в розпорядження Клієнта. У разі неможливості відновлення або недоцільність відновлення контейнера і / або транспортного засобу, Клієнт відшкодовує Експедитору вартість контейнера і / або транспортного засобу в сумі, зазначеній власником контейнерного обладнання та / або транспортного засобу. Рішення про доцільність відновлення пошкодженого контейнера і / або транспортного засобу приймається Сторонами цього Договору на основі порівняння вартості відновлення контейнера і / або транспортного засобу з вартістю цього контейнера і / або транспортного засобу, оголошеної власником даного обладнання. У своїх розрахунках Сторони можуть використовувати вартість контейнерного обладнання в розмірі 3500 доларів США за 20-футовий стандартний контейнер і 5500 доларів США за 40-футовий стандартний контейнер. Про вартість нестандартних контейнерів ( «high cube», «open top», «refrigerated», «flatrack», «tank» тощо) Експедитор повідомляє Клієнта додатково за його запитом.
   • При здійсненні самостійного вивозу контейнерів перевізниками, яких надає Клієнт, останній несе повну матеріальну відповідальність за їх втрату з моменту отримання контейнерів в порту і до їх повернення в зазначене Експедитором місце. Вивезення контейнерів Клієнтом проводиться тільки в разі укладення окремого договору про відповідальність за контейнерне обладнання.
   • При виявленні слідів відкриття контейнера (порушення цілісності контейнера та / або пломб та/або упаковки) та/або при виявленні пошкодження вантажу та/або невідповідності вантажу супровідним документам, Клієнт/вантажоодержувач зобов’язаний залучити експерта Торгово-промислової палати або незалежної сюрвейєрської компанії, що має відповідну ліцензію, країни вантажоодержувача для складання відповідного акту про пошкодження/невідповідність вантажу супровідним документам. Відсутність такого акту, позбавляє Клієнта права посилатися на будь-які інші документи про пошкодження вантажу та / або виявленні невідповідності вантажу супровідним документам як на доказ пошкодження вантажу та / або виявлення невідповідності вантажу супровідним документам.
   • У разі невиконання Клієнтом обов’язків, передбачених п. 3.2.8. цього Договору, Клієнт зобов’язаний оплатити Експедитору неустойку у наступному розмірі:
    • при залізничних перевезеннях у міжнародному та/або внутрішньому сполученні – згідно з наданими Експедитором підтверджуючими документами Клієнту з калькуляцією неустойок за простій;
    • при внутрішніх автомобільних перевезеннях по території України – неустойку еквівалентну 50 (п’яти десяти) доларам США за кожен транспортний засіб за кожну добу прострочення за перші дві доби простою. За третю добу і четверту добу простою – неустойку еквівалентну 75 (семи десяти п’яти) доларам США і кожні наступні – неустойку у розмірі, еквівалентному 100 (ста) доларам США за кожен транспортний засіб за кожний день прострочення.
    • при міжнародних автомобільних перевезеннях на території інших держав, а також на території України – неустойку еквівалентну 150 (ста п’ятдесяти) євро за кожен транспортний засіб за кожний день прострочення.
   • У випадку відмови від Заявки після її погодження Сторонами Клієнт сплачує Експедитору штраф у розмірі 10% вартості послуг, зазначених в Заявці, сплачує вартість порожнього пробігу автомобіля з розрахунку еквіваленту 2 (двох) доларів США за 1 км пробігу та відшкодовує Експедитору завдану внаслідок такої відмови інші фактично понесені документально підтверджені витрати.
   • Всі розрахунки зі сплати неустойок (штрафів) проводяться в національній валюті України за курсом НБУ, що діє на дату виставлення рахунку.
   • Клієнт зобов’язаний відшкодовувати витрати і вважати Експедитора невинним по відношенню до всіх стягнень, претензій, збитків, втрат і витрат що виникають в зв’язку з:

– природою вантажів;

– діями Експедитора відповідно до вказівок Клієнта;

– порушенням Клієнтом гарантій або зобов’язань;

– недоліками і недбалістю Клієнта.

5.2.11. У разі надання Експедитору недостовірної, неповної, неточної інформації щодо ваги та/або габаритів вантажу, іншої інформації, необхідної для виконання Експедитором своїх обов’язків за цим Договором та/або документів, Клієнт зобов’язується у повному обсязі відшкодувати Експедитору будь-які пов’язані з цим витрати (збитки, штрафи, плату за проїзд тощо) Експедитора та/або залучених ним осіб, зокрема потенційні, згідно з рахунками Експедитора.

 • Відповідальність Експедитора:
  • Експедитор несе відповідальність за реальні збитки, завдані Клієнту внаслідок знищення, втрати або пошкодження вантажу з моменту отримання вантажу Експедитором або іншою особою, якій Експедитор довірив право на отримання вантажу до перевезення, і до моменту передачі зазначеного Клієнтом одержувачу або вивантаженні на СТЗ / МЛС у разі коли такі дії сталися з вини Експедитора та не мали місце під час морського перевезення.
  • У відносинах з органами державної влади Експедитор діє від імені та за дорученням Клієнта, без прийняття на себе відповідних зобов’язань.
  • Експедитор підкоряється наказам, вказівкам і рекомендаціям, даним будь-якими органами влади, і діє відповідно до них. Експедитор звільняється від відповідальності за взятими на себе зобов’язаннями, якщо буде діяти відповідно до таких наказів, вказівок або рекомендацій, що вступають в протиріччя, які не відповідають або порушують отримані від Клієнта інструкції та (або) умови цього Договору.
  • Експедитор не несе відповідальність за кількість і / або якість вантажу і / або його упаковки, доставленого в місце призначення вантажу при наявності непошкоджених пломб відправника, якими було опломбовано контейнер і / або транспортний засіб на місці завантаження / митного оформлення вантажу.
  • Якщо доставлений вантаж або його частина не приймаються Клієнтом/вантажоодержувачем в обумовлений час та місці, Експедитору або іншій особі, чиїми послугами користується Експедитор, надається право зберігати вантажі під відкритим небом або в критому приміщенні на ризик і за рахунок Клієнта.
  • Експедитор не несе відповідальності:

– за втрату, пошкодження, знищення, затримку доставки вантажу, додаткові витрати, іншу шкоду, яка настала внаслідок дій чи бездіяльності перевізників, інших контрагентів, обраних за інструкціями Клієнта або вантажовідправника, а також внаслідок дій чи бездіяльності морських портів, терміналів, агентів морських перевізників (судноплавних ліній), морських перевізників (судноплавних ліній), залізниць, суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище.

– за затримку доставки вантажу при виконанні Договору, якщо така затримка пов’язана з обмеженою пропускною здатністю портів, аеропортів, залізниць, об’єктів інфраструктури та / або інших структурних підрозділів;

– за дії/бездіяльність органів державної влади (прикордонних, митних, ветеринарних, фітосанітарних, екологічних, карантинних тощо) в тому випадку, якщо Експедитором були витребувані, а Клієнтом були надані всі необхідні і достатні документи для здійснення цими органами своїх функцій;

– за помилки, упущення або неналежне виконання Клієнтом вказівок Експедитора по конкретному перевезенню або зобов’язань за даним Договором;

– за обробку вантажу, завантажувальні/розвантажувальні, стивідорні та інші роботи або послуги, виконані самим Клієнтом або особою, не залученою Експедитором;

– за відсутність або невідповідність стандартам тари та/або упаковки, якщо цей обов’язок не покладений на Експедитора відповідною заявкою;

– за цінності або небезпечні вантажі, якщо Експедитор не повідомлений про них на момент укладення Договору та відповідної заявки;

– за підвищену уразливість вантажу і його схильність до погіршення, а саме: гниття, випаровування, підвищеної чутливості до холоду, тепла, вологи тощо, якщо Клієнт не узгодив такі обставини з Експедитором у відповідній Заявці;

– за непрямі втрати, такі як упущена вигода, втрата ринку збуту тощо.

 • Експедитор має право розпорядитися вантажем на свій розсуд за умови письмового повідомлення Клієнта за 10 (десять) днів до дати здійснення такого розпорядження або без письмового повідомлення Клієнта щодо вантажів, які зіпсувалися, зруйнувалися або знаходяться в стані, близькому до таких змін, які привели або на підставі обґрунтованого припущення можуть привести до загибелі або збитку для будь-якої особи або власності або порушення застосовуваних положень чинного законодавства у наступних випадках:

– у разі закінчення/відсутності продовження загального строку тимчасового зберігання товарів під митним контролем (90 календарних днів згідно зі ст. 204 Митного кодексу України);

– у разі перевищення витрат по зберіганню і (або) обробці вантажу вартості вантажу і/або відмови Клієнта від прибулого в його адресу вантажу або й / або відмови вантажоодержувача від прибулого в його адресу вантажу від Клієнта.

Всі фактичні витрати, понесені Експедитором / його субпідрядниками / морськими перевізниками, зокрема, вартість простою транспортних засобів,  demurrage і / або detention судноплавної контейнерної лінії – власника контейнерного обладнання, а також витрати, необхідні для повернення вантажу вантажовідправнику або Клієнту або утилізації чи знищенню вантажу оплачуються Клієнтом.

 

 1. ПРЕТЕНЗІЇ. ПОРЯДОК ПРЕД’ЯВЛЕННЯ І ТЕРМІНИ РОЗГЛЯДУ
  • У разі виникнення претензії з боку Клієнта, пов’язаної з втратою, псуванням, пошкодженням або нестачею вантажу, Клієнт повинен оформити зі свого боку претензію з калькуляцією шкоди, акт незалежної експертизи за станом вантажу, а також інвойси та оригінал експортної декларації на пошкоджений вантаж для підтвердження вартості вантажу.
  • Акт незалежної експертизи за станом вантажу, який встановлює факт настання шкоди, причини його виникнення та розмір заподіяної шкоди, оформляється експертами Торгово-промислової палати або незалежної сюрвейерської компанії, що має відповідну ліцензію, країни вантажоодержувача. Оплата послуг по незалежній експертизі відноситься на рахунок Клієнта з подальшим віднесенням вищеназваних витрат на винну сторону.
  • Розмір відповідальності не перевищує меж, передбачених для перевізників чинним законодавством або міжнародними договорами, що застосовуються до конкретного перевезення.
  • У разі відсутності документів, зазначених в пунктах 6.1.-6.2. цього Договору, претензії до розгляду не приймаються.
  • Претензії щодо стану вантажу пред’являються негайно при прибутті вантажу, якщо пошкодження, псування або недостача носять явний характер і протягом 7 днів (виключаючи вихідні та святкові дні країни вантажоодержувача) з моменту отримання вантажу уповноваженими особами, в разі, якщо мають прихований характер. Після закінчення зазначених термінів претензії до розгляду не приймаються.
  • Сторона, до якої була пред’явлена ​​претензія щодо стану вантажу, зобов’язана розглянути її і відповісти по суті в письмовому вигляді в термін не пізніше 30 днів з моменту її пред’явлення. При цьому сторони зобов’язані зробити все пов’язані з перевезенням розрахунки, не порушуючи терміни, узгоджені в конкретних заявках або доповнення до них або даним Договором, скоєних в письмовій формі.

Кожен випадок збитку, за який інша сторона вимагає відшкодування, повинен бути документально обґрунтований. До претензії додається розрахунок і підтверджуючі документи.

 • Сторони повинні вжити всіх заходів щодо врегулювання суперечок і розбіжностей, які можуть виникнути у зв’язку з цим Договором. Якщо згоди не буде досягнуто, то розбіжності вирішуються в господарському суді відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ЕЛЕКТРОННА КОММУНІКАЦІЯ
  • Підписанням даного Договору Сторони висловлюють згоду на укладення (вчинення) електронних правочинів, моментом підписання яких є використання аналога власноручного підпису (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису). Зразки відповідних аналогів власноручних підписів містяться на кожній сторінці та у реквізитах даного Договору якщо інше не буде передбачено Додатковою угодою. Такі електронні правочини, документи, листи тощо, відскановані копії яких надіслані Стороні з електронної адреси/домену, вказаного у реквізитах даного Договору, прирівнюються до оригінальних документів.
  • Сторони використовують зазначені в Договорі, додатках до нього адреси електронної пошти, або адреси електронної пошти, що відповідають п. 7.4 для обміну інформацією, документами в електронному вигляді, їх зберігання та подальшого використання згідно з умовами Договору.
  • Сторони погоджуються, що рахунки і Акти, оформлені в рамках цього Договору, можуть надаватися в електронному вигляді відповідно до чинного законодавства України про електронні документи, електронний документообіг та електронні довірчі послуги.
  • Для виконання умов договору Сторони можуть використовувати адреси електронної пошти, зазначені в Договорі (додатках до нього), а також ті, що мають корпоративний домен – особливий напис після знаку «@» в адресі електронної пошти. Корпоративний домен Експедитора: @alphacosta.com.
  • Сторони беруть на себе відповідальність за належне використання належної ним електронної пошти, своєчасну перевірку надходжень на електронну пошту у робочий час і наслідки доступу до неї третіх осіб.
  • Повідомлення з істотних умов цього Договору є дійсними з моменту їх отримання за факсом чи електронною поштою, до моменту надання оригіналу документу, скріпленого печаткою. Заявка, рахунки і Акти, оформлені в рамках цього Договору, повинні бути підписані належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками. Зміна умов, що зазначаються в Заявці, здійснюється шляхом укладання нової Заявки відповідно до п. 7.1 Договору.
  • У випадку незгоди будь-якої зі сторін цього Договору з будь-яким листом іншої Сторони, зацікавлена Сторона зобов’язана сповістити про це іншу Сторону протягом трьох робочих днів з дати одержання вищевказаного листа. У протилежному випадку мовчання відповідної сторони буде вважатися згодою з питаннями, викладеними в листі іншої сторони.
  • У разі зміни адреси електронної пошти або будь-яких інших вказаних у Договорі реквізитів, Сторона, реквізити якої змінено, зобов’язана у 10-денний строк з настання відповідних змін повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі та вказати нові реквізити. У протилежному випадку повідомлення іншої Сторони будуть вважатися отриманими відповідною Стороною, якщо вони відправлені за відомими їй реквізитами.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
  • Цей Договір набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до повного виконання
  • Сторони визнають прийнятним використання української, російської та/або англійської мови у зв’язку з виконанням цього Договору та/або будь-якою іншою взаємодією між Сторонами, їх працівниками, представниками..
  • Підтвердженням належного виконання Договору може бути, зокрема, підписаний Сторонами Акт виконаних робіт, плата на рахунок Експедитора, погодження умов організації/здійснення наступного перевезення. Підтвердженням погодження умов конкретного перевезення за відсутності Заявки визнається, зокрема, довіреність від Клієнта.
  • Цей Договір, а також вся надана Сторонами одна одній у зв’язку із здійсненням даного Договору буде розглядатися як конфіденційна. Сторони повинні вживати всіх необхідних заходів проти розголошення її третім особам і організаціям.
  • Зазначена інформація може доводитися до відома третіх осіб лише у випадках притягнення їх до діяльності, що вимагає знання такої інформації і тільки в обсязі, необхідному для виконання відповідних цілей і завдань. У всіх інших випадках таке розголошення допускається з письмового дозволу іншої Сторони.
  • Сторони, підписанням цього Договору, дають свою згоду на здійснення ними збору, обробки та використання у письмовій та/або в електронній формі своїх персональних даних, в обсязі, необхідному для виконання цього Договору та відповідно до мети обробки персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *